utviklingshemmede

vold og seksuelle overgrep

Tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Statens barnehus Hamar og habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet.

Samarbeidsprosjekt

Statens barnehus Hamar (SBH) og habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet (SIHAB) har gjennom flere år hatt et formalisert samarbeid. I gjennom erfaringer fra dette samarbeidet, har det syntes et behov for en mer målrettet kompetanseøkning i forhold til problemstillinger rundt avdekking og håndtering av vold og overgrepsproblematikk for utviklingshemmede og andre sårbare voksne. Statens barnehus Hamar og habiliteringstjenesten Innlandet valgte da å søke helsedirektoratet om midler for et felles prosjekt med fokus på disse temaene.  Overordnet målsetning for prosjektet er å øke samhandlingskompetansen, og legge til rette for helhetlig håndtering, støtte og behandling for målgruppen.

Konferanse - utviklingshemmede, vold og seksuelle overgrep 18. og 19. oktober 2021

I forbindelse med prosjektet, ble det arrangert en konferanse på Honne Hotell og Konferansesenter.
Målet var å bidra til kompetanseheving når det gjelder å avdekke, håndtere og utforme tiltak i forhold til vold og seksuelle overgrep mot og av utviklingshemmede.